Bảng báo giá thuê xe ô tô

Thông Tin Du Lịch Thành Phố Bảng báo giá thuê xe ô tô
STTTuyến đườngKmT. giangiá không bao gồm 10% VAT.
 4-7s 16s25-29s35s45sUniverse
              6,500            7,500          10,000          11,500          14,000          16,000
1Đón hoặc Tiễn SB (trong tour) 3 hours    500,000    600,000    700,000    800,000 1,000,000 1,100,000
2Đón hoặc Tiễn SB (ngòai  tour) 4 hours    500,000    600,000    700,000    900,000 1,100,000 1,200,000
3City 1/2 ngày 3-4 hours    600,000    700,000    900,000 1,000,000 1,400,000 1,500,000
4City 01 ngày (trong tour) 6-8 hours 1,100,000 1,300,000 1,600,000 1,800,000 2,300,000 2,500,000
5City 01 ngày (ngoài tour) 6-8 hours 1,200,000 1,400,000 1,800,000 2,000,000 2,500,000 2,800,000
6Ăn tối (trong tour) 3 hours    300,000    350,000    400,000    450,000    500,000    600,000
7Ăn tối (ngoài tour)/Bình Quới 3 hours    400,000    500,000    600,000    800,000 1,000,000 1,100,000
8Ngoài giờ 1 hours      80,000      90,000    100,000    120,000    140,000    150,000
9Sgn-Cuchi-Sgn        1505 hours1,000,0001,200,0001,800,0002,000,0002,500,0002,800,000
10Sgn-Cuchi-Sgn (Bến Dược)        1801N1,200,0001,400,0002,000,0002,200,0002,700,0003,000,000
11Sgn-Tayninh-Cuchi-Sgn        2801N1,900,0002,000,0003,000,0003,500,0004,000,0004,200,000
12Sgn-Cái Bè-Sgn        2501N1,800,0002,000,0003,000,0003,500,0004,000,0004,200,000
13Sgn-Mytho-Sgn        1801N1,500,0001,700,0002,000,0002,500,0002,800,0003,000,000
14Sgn-Mytho-Trai ran-Sgn        1901N1,600,0001,800,0002,500,0002,800,0003,500,0004,000,000
15Sgn-Vung tau/Longhai-Sgn        3001N2,000,0002,400,0003,200,0004,000,0005,500,0006,000,000
16Sgn-Vung tau/Longhai-Sgn        3802N2,800,0003,000,0004,500,0005,500,0007,000,0007,500,000
17Sgn-Binh Châu-Sgn        3401N2,000,0002,400,0003,500,0004,500,0005,500,0006,000,000
18Sgn-Binh Châu-Sgn        4202N2,800,0003,000,0005,000,0005,500,0007,500,0008,000,000
19Sgn-Caibe-Vinhlong-Sgn        3001N2,000,0002,500,0003,500,0004,000,0005,500,0006,000,000
20Sgn-Caibe-Vinhlong-Sgn        3502N2,800,0003,200,0004,500,0005,500,0007,000,0007,500,000
21Sgn-Vinhlong-Cantho-Sgn        4202N2,800,0003,200,0004,500,0006,000,0008,000,0008,500,000
22Sgn-Vinhlong-Cantho-Sgn        5203N4,000,0004,200,0006,000,0007,000,0009,500,00010,000,000
23Sgn-Chaudoc-Sgn        6002N4,000,0004,000,0006,000,0007,000,0009,000,00010,000,000
24Sgn-Cần Thơ-Chaudoc-Sgn        6502N4,200,0004,400,0006,500,0007,500,00010,000,00011,000,000
25Sgn-Chaudoc-Sgn        7503N4,500,0005,500,0007,500,0008,000,00011,000,00012,000,000
26Sgn-Phanthiet (01 chiều)        3801N2,500,0003,000,0004,500,0005,500,0006,000,0007,000,000
27Sgn-Phanthiet-Mui Ne        4802N3,500,0004,000,0006,000,0007,000,0009,000,00010,000,000
28Sgn-Phanthiet – Mui Ne        6003N4,500,0005,000,0007,000,0008,000,00011,000,00012,000,000
29Madagui        4402N3,000,0003,500,0005,000,0007,000,0008,000,0008,500,000
30Sgn-Dalat-Sgn        7502N4,500,0005,000,0007,500,0008,500,00011,000,00012,000,000
31Sgn-Dalat-Sgn        8503N5,500,0006,000,0008,500,0009,500,00013,000,00014,000,000
32Sgn-Dalat-Sgn        9504N6,500,0007,000,0009,500,00010,500,00014,500,00015,000,000
33Sgn-Nhatrang-Sgn     1,0002N6,000,0006,500,0008,000,00010,000,00012,000,00013,000,000
34Sgn-Nhatrang-Sgn     1,1003N6,500,0007,500,0009,000,00011,000,00014,000,00015,000,000
35Sgn-Nhatrang-Sgn     1,2004N7,000,0008,000,00010,000,00012,000,00015,000,00016,000,000
36Sgn-Dalat-Nhatrang-Sgn     1,2504N7,500,0008,500,00011,000,00013,000,00016,000,00017,000,000
37Sgn-BuonMathuot-Sgn        9502N6,500,0007,500,0008,500,00010,000,00013,000,00014,000,000
38Sgn-BuonMathuot-Sgn     1,0503N7,500,0008,500,0009,500,00012,500,00015,000,00016,000,000